ห้องข่าว

ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

15 พ.ย. 62

แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562 อีก 1 วัน

14 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

14 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 32562 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ย. 62

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

31 ต.ค. 62

แจ้งกรรมการลาออก

25 ต.ค. 62

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

8 ต.ค. 62

แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย

17 ก.ย. 62

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

10 ก.ย. 62

การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศสิงคโปร์

5 ก.ย. 62

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบจโรงไฟฟ้า หนองรี-แก้ไข

27 ส.ค. 62

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบจ โรงไฟฟ้า หนองรี

13 ส.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

13 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 22562 (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 62

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

1 ส.ค. 62

SEC News สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

25 ก.ค. 62

หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

24 ก.ค. 62

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ

19 ก.ค. 62

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

18 ก.ค. 62

การไม่ปรับสิทธิของ TRITN-W3

18 ก.ค. 62

แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดตามที่ AGM 2562

2 ก.ค. 62

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

13 มิ.ย. 62

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

10 มิ.ย. 62

การไม่ปรับสิทธิของ TRITN-W3

5 มิ.ย. 62

หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 6 มิถุนายน 2562

5 มิ.ย. 62

การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ TRITN

30 พ.ค. 62

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

30 พ.ค. 62

แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดตามที่ AGM 2562

23 พ.ค. 62

แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมของบริษัท ประจำปี 2562

14 พ.ค. 62

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

10 พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

10 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 12562 (สอบทานแล้ว)

10 พ.ค. 62

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

9 พ.ค. 62

แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TRITN-W3)

30 เม.ย. 62

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

23 เม.ย. 62

แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท

4 เม.ย. 62

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี 2561 และแจ้งกรรมการลาออก

27 มี.ค. 62

แจ้งการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล และเรื่องอื่นๆ – แก้ไข PDF

12 มี.ค. 62

แจ้งการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล และเรื่องอื่นๆ

28 ก.พ. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)-แก้ไข

27 ก.พ. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

27 ก.พ. 62

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

27 ก.พ. 62

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

27 ก.พ. 62

แจ้งการได้รับชำระเงินจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด แต่เนื่องจากเกินกำหนดระยะเวลา โดยบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง

26 ก.พ. 62

แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

11 ก.พ. 62

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

18 ม.ค. 62

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12562, แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

28 ธ.ค. 61

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

29 พ.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2561 -หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

27 พ.ย. 61

จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)

12 พ.ย. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

12 พ.ย. 61

ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

12 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 32561 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 61

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

7 พ.ย. 61

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

30 ต.ค. 61

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย และการร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการบริหาร – แก้ไข PDF File

29 ต.ค. 61

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย และการร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการบริหาร – แก้ไข PDF File

26 ต.ค. 61

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย และการร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการบริหาร

25 ต.ค. 61

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12561 บนเว็ปไซด์ของบริษัท – แก้ไข Pdf File

22 ต.ค. 61

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12561 บนเว็ปไซด์ของบริษัท

28 ก.ย. 61

แจ้งการลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ไชน่า เรลเวย์ คอนสตรั๊คชั่น (เซาท์อีสท์ เอเชีย) จำกัด (CRCC) – แก้ไข PDF File

27 ก.ย. 61

แจ้งการลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ไชน่า เรลเวย์ คอนสตรั๊คชั่น (เซาท์อีสท์ เอเชีย) จำกัด (CRCC)

17 ส.ค. 61

แจ้งมติกำหนดวันประชุมวิสามัญ 12561 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน ออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง ออกใบสำคัญแสดงงสิทธิที่จะซื้อหุ้น TRITN-W4 – แก้ไข Pdf file

14 ส.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 22561 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 61

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

14 ส.ค. 61

แจ้งมติกำหนดวันประชุมวิสามัญ 12561 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน ออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง ออกใบสำคัญแสดงงสิทธิที่จะซื้อหุ้น TRITN-W4

24 ก.ค. 61

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย และการร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการบริหาร

3 ก.ค. 61

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ TRITN-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

19 มิ.ย. 61

แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก

8 มิ.ย. 61

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)-แก้ไข

6 มิ.ย. 61

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)-แก้ไข

4 มิ.ย. 61

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

16 พ.ค. 61

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561บนเว็บไซต์

14 พ.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

14 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 12561 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 61

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

14 พ.ค. 61

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

14 พ.ค. 61

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 72561 และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

25 เม.ย. 61

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18 เม.ย. 61

แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย

5 เม.ย. 61

ยกเลิกวาระการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด – แก้ไข

5 เม.ย. 61

ยกเลิกวาระการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

5 เม.ย. 61

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซด์

28 มี.ค. 61

รายงานความคืบหน้ากรณีเงินมัดจำ จำนวน 120 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า 6 โรง

19 มี.ค. 61

งดจ่ายปันผล การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้บุคคในวงจำกัด ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ออก ESOP กำนดวันประชุมผู้ถือหุ้น-แก้ไข PDF File

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

ข่าวสารไทรทัน