TRITON RAIL ENGINEERING

งานวิศวกรรมระบบราง

ให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบและส่งมอบงานด้าน

 • ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับรถไฟ
 • ระบบการจ่ายไฟฟ้า
 • SCADA, PSD, AFC
 • ระบบอาณัติสัญญาณ
 • งานทางรถไฟ

ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับรถไฟ

ให้บริการงานวางระบบปล่อยกระแสไฟฟ้าสำหรับรถไฟ ดังนี้

 • ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบรถไฟที่เกี่ยวข้อง
 • จัดหาระบบรางคนขับ ระบบย่อยการสื่อสารนอกสถานี และระบบคานรองรับราง
 • การควบคุมการติดตั้งที่หน้างาน
 • การทดสอบและส่งมอบงาน

แหล่งจ่ายกระแสไฟ

ให้บริการงานวางระบบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ดังนี้

 • ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบรถไฟที่เกี่ยวข้อง
 • จัดหาอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
  • AC and DC switchgear
  • Traction transformer and Rectifier
  • Short-Circuiting Device
  • Stray-current Monitoring System (SMS)
  • DC cable
  • Earthing and Bonding
 • การควบคุมการติดตั้งที่หน้างาน
 • การทดสอบและส่งมอบงาน

ระบบอาณัติสัญญาณ

ให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบและส่งมอบงานด้าน

 • งานออกแบบในรายละเอียด
 • การควบคุมการติดตั้งที่หน้างาน
 • การทดสอบและส่งมอบงาน

งานทางรถไฟ

งานทางรถไฟประกอบด้วย

 • Supply Thermit Welding Kits
 • Supply Insulated Rail Joint (IRJ)
 • Thermit Welding
 • Installation and test of IRJ