โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์

โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่มาจากน้ำกากส่าเข้มข้นที่ได้มาจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานผลิตน้ำตาลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มีกำลังการผลิตสูงสุด 4.9 เมกกะวัตต์

ผลงาน