ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อหลักทรัพย์

TRITN

ที่อยู่สำนักงาน

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์

โทรสาร

+662 553 5091

นักลงทุนสัมพันธ์

+662 553 5000 ต่อ 333 หรือ อีเมล ir@triton.co.th

กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ

หมวดธุรกิจ

ก่อสร้าง

วันที่จดทะเบียนกับริษัทหลักทรัพย์

23 กุมภาพันธ์ 2538

ราคาพาร์

0.10 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,161,029,408.80 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

969,357,840.70 บาท

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

1. น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล ถือหุ้นจำนวน : 1,668,100,100

2. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นจำนวน : 412,813,500

3. นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย ถือหุ้นจำนวน : 400,000,000

4. นายสดาวุธ เตชะอุบล ถือหุ้นจำนวน : 205,000,000

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน : 194,316,690

6. นายปรีชา อภินันท์กูล ถือหุ้นจำนวน : 193,000,000

7. น.ส.พรพิชา ติยะจินดา ถือหุ้นจำนวน : 176,039,000

8. USB AG HONG KONG BRANCH ถือหุ้นจำนวน : 167,739,700

9. นายสมนึก พจน์เกษมสิน ถือหุ้นจำนวน : 139,735,911

10. Bank JULIUS BAER & CO LTD, SINGAPORE ถือหุ้นจำนวน : 131,704,087

การประชุมผู้ถือหุ้น

  • ปี 2563
  • ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2561

หนังสือเชิญประชุมวสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

ปฏิทินนักลงทุน

30 เมษายน 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมศรีวลา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน์เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ลาดพร้าว 94 แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230
เวลา 14.00 น.