ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อหลักทรัพย์

TRITN

ที่อยู่สำนักงาน

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์

+662 553 5000

โทรสาร

+662 553 5091

นักลงทุนสัมพันธ์

+662 553 5000 ต่อ 333 หรือ อีเมล ir@triton.co.th

กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ

หมวดธุรกิจ

ก่อสร้าง

วันที่จดทะเบียนกับริษัทหลักทรัพย์

23 กุมภาพันธ์ 2538

ราคาพาร์

0.10 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,367,306,232.10 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,112,755,193.40 บาท

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

1. น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล ถือหุ้นจำนวน : 1,668,100,100

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน : 330,016,122

3. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน : 242,069,155

4. นายภสุ วชิรพงศ์ ถือหุ้นจำนวน : 220,000,000

5. USB AG HONG KONG BRANCH ถือหุ้นจำนวน : 214,739,700

6. นายปรีชา อภินันท์กูล ถือหุ้นจำนวน : 212,000,000

7. นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส ถือหุ้นจำนวน : 210,687,200

8. นายสดาวุธ เตชะอุบล ถือหุ้นจำนวน : 205,000,000

9. นายอัครรัฐ วรรณรัตน์ ถือหุ้นจำนวน : 180,000,000

10. น.ส.ณัฐฐาพญา วิสิฐธนบดีกร ถือหุ้นจำนวน : 171,972,270

การประชุมผู้ถือหุ้น

  • ปี 2565
  • ปี 2564
  • ปี 2563
  • ปี 2562
  • ปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2561

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

เอกสารแจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

ปฏิทินนักลงทุน

27 เมษายน 2564
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เวลา 10.00 น.