ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อหลักทรัพย์

TRITN

ที่อยู่สำนักงาน

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์

+662 553 5000

โทรสาร

+662 553 5091

นักลงทุนสัมพันธ์

+662 553 5000 ต่อ 333 หรือ อีเมล ir@triton.co.th

กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ

หมวดธุรกิจ

ก่อสร้าง

วันที่จดทะเบียนกับริษัทหลักทรัพย์

23 กุมภาพันธ์ 2538

ราคาพาร์

0.10 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,670,581,751.40 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,112,755,193.40 บาท

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

1. น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล ถือหุ้นจำนวน : 1,668,100,100

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน : 325,599,718

3. นายอัครรัฐ วรรณรัตน์ ถือหุ้นจำนวน : 236,589,600

4. นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส ถือหุ้นจำนวน : 224,797,900

5. นายปรีชา อภินันท์กูล ถือหุ้นจำนวน : 217,000,000

6. USB AG HONG KONG BRANCH ถือหุ้นจำนวน : 214,739,700

7. นายสดาวุธ เตชะอุบล ถือหุ้นจำนวน : 205,000,000

8. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน : 202,069,155

9. น.ส.มนต์สินี วรศักดาพิศาล ถือหุ้นจำนวน : 186,100,000

10. นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ถือหุ้นจำนวน : 162,250,000

การประชุมผู้ถือหุ้น

  • ปี 2567
  • ปี 2566
  • ปี 2565
  • ปี 2564
  • ปี 2563
  • ปี 2562
  • ปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2566

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2561

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5)

แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5)

หุ้นกู้แปลงสภาพ

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)

แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)