เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ไทรทันโดยสังเขป

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทด้านการลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลังงานและการก่อสร้าง ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยผ่านผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีโครงสร้างการลงทุนที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน ไทรทันพร้อมมุ่งหน้าลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องในธุรกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และพลังงาน และพร้อมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องงานก่อสร้างและให้บริการ EPCM ทีมผู้บริหารของเราทุ่มเทในการคัดสรรการลงทุนในบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในกระแสเงินสด และมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งบริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยความสามารถ

เช่นเดียวกับการมีอิสระในการคว้าโอกาสในการลงทุนเมื่อโอกาสเหล่านั้นเกิดขึ้น ทีมผู้บริหารของเราจะคว้าโอกาสนั้นไว้ด้วยความระมัดระวังและเที่ยงตรง ความปลอดภัยในการลงทุนต่างๆ ได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัย ในขณะที่ทีมผู้บริหารของเราจะลงทุนในส่วนได้เสียในธุจกิจที่จัดตั้งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะข้ามผ่านอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในวงจรธุจกิจในตลาดด้วยผลงานที่หลากหลายของเรา

โครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ของเราในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง ทำให้ไทรทันอยู่ในระดับแนวหน้าของบริษัทไทย นั่นคือมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสามารถในการสร้างรายได้จากการลงทุนของเราเอง

โมเดลของเราซึ่งอิงจากวิสัยทัศน์ระยะยาว ให้ความสำคัญในการเติบโตและการดำเนินงานที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของไทรทันในทุกยุคสมัย เป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จของกลุ่มและการการันตีอนาคตของบริษัท

หลักการของเรา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำ ที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า มีความยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์โดดเด่นของไทรทัน คือ “ลงทุนเพื่อคนรุ่นใหม่” เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่งคั่งในระยะยาวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา

พันธกิจ

“มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เชื่อถือได้” แนวทางของเราในการจัดการการลงทุนอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการลงทุนที่รวมเอาความยั่งยืนไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเป้าหมายหลัก  สามเสาหลักนี้เป็นจุดเด่นของบริษัทของเรา ซึ่งเป็นรากฐานที่จะทำให้เราขยายตัวต่อไปได้

ค่านิยมหลักขององค์กร

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความมีจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญของไทรทัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัท ของเราด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม และด้วยความมุ่งมั่นของเรามีผลให้บริษัท มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า

บุคคลากรของบริษัท

เรามุ่งสร้างทีมงานโดยมีจุดมุ่งหมายที่ว่า ความหลากหลายจะนำพามาซึ่งผลผลิต ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของบุคคลากร สังคมที่เราเข้าไปทำงาน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

ความรับผิดชอบทางการเงิน

จิตสำนึกด้านต้นทุนเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นหลัก ดังที่เรามุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท รวมถึงต้นทุนของลูกค้าด้วยเช่นกัน

ความยั่งยืนและการสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง

วิธีการส่งมอบงานโครงการให้กับลูกค้าของเรามีความสำหรับมากเช่นเดียวกับสิ่งที่เรามอบให้กับพวกเขา

ความยั่งยืนได้รับการส่งผ่านโครงการต่างๆของเราโดยใช้วิธีการที่หลากหลายซึ่งรวมถึงวิศวกรรมพื้นฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างและการให้บริการด้านกลยุทธ์ วิธีการนี้เป็นการใช้ความรู้และความสามารถเฉพาะทางเพื่อส่งมอบโครงการที่พัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าของเราและชุมชนทางสังคมและเศรษฐกิจ

ความมุ่งมั่นของไทรทัน โฮลดิ้ง คือการปกป้องประชากรโลกและสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกับชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงบวก ความมุ่งมั่นนี้ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธสัญญา กฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และจรรยาบรรณของบริษัท

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษทางอากาศ การใช้น้ำและทรัพยากรและการส่งเสริมการจัดการขยะ เป็นโครงการที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของไทรทัน โฮลดิ้ง เรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจร่วมกันและคงไว้ซึ่งความไว้วางใจ ใช้โปรแกรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ๆ เราทำงาน รวมทั้งช่วยจัดการแก้ไขปัญหาสังคมในวงกว้าง

พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและความมีเกียรติ และความหลากหลายนั้นได้รับการส่งเสริมภายในสถานที่ทำงาน เราเสริมสร้างความยั่งยืนของเราผ่านทางการศึกษา นวัตกรรม การฝึกอบรม และการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางต่างๆจากภายนอกที่เหมาะสม

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป