เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ไทรทันโดยสังเขป

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITON) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3 ด้านหลักคือ ธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซ ธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจด้านการวางระบบราง และระบบรถไฟ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC บริษัทย่อยของ TRITON) เป็นผู้นำในการวางโครงสร้างระบบท่อ การวางท่อใต้ดิน และการขุดเจาะในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน และเป็นผู้บุกเบิกนำการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (ได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และวิศกวรรมการผลิตพลังงานจากของเสีย) การก่อสร้างระบบราง และระบบรถไฟ (การก่อสร้างทางรถไฟ การจ่ายพลังงาน ระบบอาณัติสัญญาน และระบบการสื่อสาร) ปัจจุบัน TTEC มีบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 500 คน ประกอบด้วยวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่ได้รับฝึกฝนอย่างดีในหมวดธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น

TRITON มีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อมุ่งหวังให้มีผลตอบแทนระยาวอย่างต่อต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนเงินสด และมีการเติบโตเชิงกลยุทธ์อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจหลักของบริษัทอีกด้วย ในปี 2563 บริษัทได้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าชีวภาพจำนวน 2 โรงและเข้าทำสัญญาตกลงซื้อขายไฟระยะยาวเป็นเวลา 20 ปีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ TRITON ยังได้เข้าถือหุ้น 20% ในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารแปรรูปของประเทศไทย โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะทำให้บริษัทมีกำไรจากการลงทุนเป็นรายได้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

TRITON มีแนวทางการบริหารธุรกิจใน 2 รูปแบบ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น กล่าวคือ 1) เพื่อให้มีธุรกิจมูลค่าและกำไรสูงสุดจากงานด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และ 2) เพื่อให้บริษัทมีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งสามารถเพิ่มพูนสินทรัพย์และสร้างธุรกิจได้หลากหลาย มีรายได้และกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจหลักอย่างมั่นคง

หลักการของเรา

วิสัยทัศน์

TRITON  มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้มีพื้นฐานที่มั่นคงภายในระดับประเทศและขยายอาณาเขตการดำเนินธุรกิจออกไปในระดับภูมิภาค โดยการคัดเลือกหุ้นส่วนที่มีความเชี่ยวชาญ  เราคาดหวังที่จะนำบริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2566   ในขณะเดียวกัน เรามีนโยบายที่จะปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้กลุ่มการลงทุนของเรามีกำไรจากการลงทุนและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ เพื่อให้ TRITON เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อผู้ถือหุ้นได้มูลค่าสูงที่สุด

พันธกิจ

1. เพิ่มมูลค่าในธุรกิจหลัก และมีรายได้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการลงทุนอย่างรอบคอบ
2. มีฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหารที่มีความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
3. ธำรงรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และมุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ให้การสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมหลักขององค์กร

ความซื่อสัตย์สุจริต

ความมีจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญของไทรทัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัท ของเราด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม และด้วยความมุ่งมั่นของเรามีผลให้บริษัท มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า

บุคคลากรของบริษัท

เรามุ่งสร้างทีมงานโดยมีจุดมุ่งหมายที่ว่า ความหลากหลายจะนำพามาซึ่งผลผลิต ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของบุคคลากร สังคมที่เราเข้าไปทำงาน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

ความรับผิดชอบทางการเงิน

จิตสำนึกด้านต้นทุนเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นหลัก ดังที่เรามุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท รวมถึงต้นทุนของลูกค้าด้วยเช่นกัน

ความยั่งยืนและการสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง

วิธีการส่งมอบงานโครงการให้กับลูกค้าของเรามีความสำหรับมากเช่นเดียวกับสิ่งที่เรามอบให้กับพวกเขา

ความยั่งยืนได้รับการส่งผ่านโครงการต่างๆ ของเราโดยใช้วิธีการที่หลากหลายซึ่งรวมถึงวิศวกรรมพื้นฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างและการให้บริการด้านกลยุทธ์ วิธีการนี้เป็นการใช้ความรู้และความสามารถเฉพาะทางเพื่อส่งมอบโครงการที่พัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าของเราและชุมชนทางสังคมและเศรษฐกิจ

ความมุ่งมั่นของไทรทัน โฮลดิ้ง คือการปกป้องประชากรโลกและสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกับชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงบวก ความมุ่งมั่นนี้ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธสัญญา กฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และจรรยาบรรณของบริษัท

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษทางอากาศ การใช้น้ำและทรัพยากรและการส่งเสริมการจัดการขยะ เป็นโครงการที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของไทรทัน โฮลดิ้ง เรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจร่วมกันและคงไว้ซึ่งความไว้วางใจ ใช้โปรแกรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ๆ เราทำงาน รวมทั้งช่วยจัดการแก้ไขปัญหาสังคมในวงกว้าง

พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและความมีเกียรติ และความหลากหลายนั้นได้รับการส่งเสริมภายในสถานที่ทำงาน เราเสริมสร้างความยั่งยืนของเราผ่านทางการศึกษา นวัตกรรม การฝึกอบรม และการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางต่างๆจากภายนอกที่เหมาะสม

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป