พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

พลเอกเลิศรัตน์ จบการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ปริญญาโท การบริหารระบบ (MSSM) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (SMCE) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (BSCE) The Citadel ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ปี 2559 พลเอกเลิศรัตน์ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระของไทรทัน โดยปัจจุบัน พลเอกเลิศรัตน์ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่ผ่านมา พลเอกเลิศรัตน์ได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง พลเอกเลิศรัตน์ได้รับการแต่งตั่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป