เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางวิศวกรรมหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารโครงการก่อสร้าง เราเป็นผู้นำในการวางโครงสร้างวิศวกรรมหมวดธุรกิจน้ำมันและก๊าซ งานวางระบบรางรถไฟ และการกก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าจากขยะ) ด้วยความชำนาญเฉพาะทางเหล่านี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นให้บริการอย่างเป็นเลิศให้ครอบคลุมโครงการที่มีมูลค่าหลากหลาย

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจจากการเป็นผู้นำในการขุดเจาะในแนวราบแบบไม่เปิดหน้าดิน ด้วยการรับงานโครงการ วางท่อน้ำมันจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). “บาฟส์” เป็นระยะทางยาว 600 กม. จากภาคกลางถึงภาคเหนือ บริษัทได้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องโดยในปี 2563 เข้าร่วมลงทุนในงานโครงการวิศวกรรมระบบรางรถไฟ และการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า จากการควบรวมกิจการกับผู้ร่วมลงทุน 2 ราย โดยเหตุที่ภาครัฐให้ความสำคัญขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและระบบขนส่งแบบรางและถือเป็นนโยบายสำคัญ บริษัทฯ จึงวางรากฐานการดำเนินธุรกิจในอีกทศวรรษ โดยการเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญในกลุ่มธุรกิจนี้

ด้วยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์หลากหลาย บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วางกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารโครงการก่อสร้างในหมวดธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น

ผลงาน

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบรับรองมาตรฐาน ISO9001

File Size : 363 KB

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

File Size : 329 KB

นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ

File Size : 219 KB

กฎพิทักษ์ชีวิต

File Size : 1,814 KB

ตลาดที่เราครอบคลุม

TTEC-icon-01

วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

วิศวกรของบริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและบริหารโครงการด้วยประสบการณ์อันล้ำเลิศ สำหรับ HDD ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงการเชิงพาณิชย์จากประสบการณ์ที่สะสมมา เราสามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมต่างๆ หัวข้อจำกัดต่างๆ ในสังคมและภูมิประเทศ

TTEC-icon-02

น้ำมันและก๊าซ

บุคคลากรที่มีประสบการณ์ของเรา ผู้จัดการโครงการ วิศวกร และผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการพร้อมที่จะให้บริการใน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทยและเอเซียแปซิฟิค จากกระบวนการการประเมินผลงานของโครงการ การวางแผน และการดำเนินงาน เราสามารถยืนยันได้ว่า บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ท้าทายได้อย่างสมบูรณ์

TTEC-icon-03

พลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคม

ในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังขยายตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องเผชิญกับข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสิ่งที่ท้าทายคือการติดตั้งสายเคเบิ้ลไฟฟ้า และสายโทรคมนาคม  บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ในตำแหน่งที่ตอบสนองในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยการใช้เทคโนโลยี HDD และวิธีการขุดที่กระทบต่อสังคมและภูมิประเทศน้อยที่สุด

TTEC-icon-04

น้ำและน้ำเสีย

บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความสามารถในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับลูกค้าจากนิคมอุตสาหกรรมไปยังชุมชนและภูมิภาคในประเทศ เราสามารถออกแบบและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโนยี HDD ของเราทำให้สามารถใช้งานได้โดยมีผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุด

TTEC-icon-05

ขนส่งทางราง

บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ เป็นบริษัทที่มีความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้านเกี่ยวกับงานออกแบบระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบบำรุงรักษาในการเดินรถไฟ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมระบบราง การออกแบบ และบำรุงรักษา มีทั้งทีมงานวิศวกรที่มีศักยภาพจำนวนมาก ซึ่งจะสามารถเข้ารับงานโดยตรง หรือรับเหมาช่วงงานได้ และมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการรถไฟต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TTEC-icon-06

พลังงาน

เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้า เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราเพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดขึ้น เรามีบริการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการลงทุนในด้านธุรกิจพลังงาน การวางแผนงานการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า รวมถึงการบริหารโรงผลิตไฟฟ้าให้มีการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เรามีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจพลังงาน