การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายองค์กร

นโยบายองค์กรที่สำคัญของไทรทัน เช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายควบคุมภายใน และนโยบายอื่นๆ จัดเตรียมไว้ให้กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายในส่วนนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

File Size : 460 KB

จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

File Size : 330 KB

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

File Size : 344 KB

นโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

File Size : 323 KB

นโยบายต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชัน

File Size : 119 KB

นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

File Size : 4,521 KB

นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

File Size : 1,200 KB

แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

File Size : 2,675 KB

มาตราการการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแส

File Size : 406 KB

เอกสารองค์กร

ไทรทันได้เปิดเผยเอกสารองค์กร เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารสำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถดูและดาวน์โหลดได้ในส่วนนี้

ข้อบังคับบริษัท

File Size : 3 MB

หนังสือบริคณห์สนธิ

File Size : 550 KB

กฏบัตรกรรมการ

รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดได้ตามที่ปรากฎอยู่ภายในส่วนนี้

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

File Size : 147 KB

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

File Size : 146 KB

แจ้งเบาะแส

หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำความผิดอื่นใด ท่านสามารถแจ้งทางบริษัทได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

อีเมล
อีเมลตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่
whistleblowing@triton.co.th

ติดต่อโดยตรง
ท่านสามารถส่งจดหมายด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้มายังที่อยู่
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230