การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารองค์กร

ไทรทันได้เปิดเผยเอกสารองค์กร เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารสำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถดูและดาวน์โหลดได้ในส่วนนี้

ข้อบังคับบริษัท

File Size : 3 MB

หนังสือบริคณห์สนธิ

File Size : 550 KB

  • 1

นโยบายองค์กร

นโยบายองค์กรที่สำคัญของไทรทัน เช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รอปชั่น นโนบายควบคุมภายใน และนโยบายอื่นๆ จัดเตรียมไว้ให้กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายในส่วนนี้

นโยบายต่อต้านการให้สินบน และคอรรัปชั่น

File Size : 119 KB

จรรยาบรรณธุรกิจ

File Size : 321 KB

  • 1

กฏบัตรกรรมการ

รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดได้ตามที่ปรากฎอยู่ภายในส่วนนี้

กฎบัตรกรรมการอิสระ

File Size : 787 KB

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

File Size : 781 KB

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

File Size : 720 KB

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

File Size : 804 KB

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

File Size : 676 KB

  • 1

แจ้งเบาะแส

หากท่านพบเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น การทุจริต และการกระทำผิดใดๆ ท่านสามารถแจ้งทางบริษัทได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

อีเมล
อีเมลตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่
whistleblowing@triton.co.th

ติดต่อโดยตรง
ท่านสามารถส่งจดหมายด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการรวจสอบได้มายังที่อยู่ เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230