ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

จุดเด่นทางการเงิน

รายได้รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สินทรัพย์รวม

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

งวดงบการเงิน
ณ วันที่

งบปี 63
31/12/2563

งบปี 64
31/12/2564

งบปี 65
31/12/2565

งบปี 66
31/12/2566

ไตรมาส 1/67
31/03/2567

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม

2,702.90

2,653.03

2,731.27

2,823.93

2,729.44

หนี้สินรวม

962.66

1,003.60

1,192.98

1,619.76

1,560.56

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,670.50

1,627.93

1,517.54

1,209.38

1,181.29

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

963.36

1,112.76

1,112.76

1,112.76

1,112.76

รายได้รวม

1,418.18

685.32

829.97

787.61

177.56

กำไรสุทธิ

36.11

-400.72

-77.64

-297.65

-38.26

กำไรต่อหุ้น (บาท)

-0.04

-0.01

-0.03

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA (%)

2.42

-17.90

-2.42

-10.44

-9.89

ROE (%)

2.22

-24.30

-4.94

-21.83

-21.65

อัตรากำไรสุทธิ (%)

2.89

-68.61

-10.64

-41.92

-19.87

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่

30/12/2563

30/12/2564

30/12/2565

12/03/2567

19/06/2567

ราคาล่าสุด (บาท)

0.36

0.24

0.18

0.13

0.13

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

3,468.09

2,670.61

2,002.96

1,446.58

1,446.58

วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ

30/09/2563

30/09/2564

30/09/2565

31/12/2566

31/03/2567

P/E (เท่า)

35.32

N/A

N/A

N/A

N/A

P/BV (เท่า)

2.05

1.38

1.25

1.20

1.22

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

0.18

0.17

0.14

0.11

0.11

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

งบการเงิน

 • 2567
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567

ขนาดไฟล์ : 446 KB

งบการเงินประจำปี 2566

ขนาดไฟล์ : 787 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

ขนาดไฟล์ : 461 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566

ขนาดไฟล์ : 504 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

ขนาดไฟล์ : 364 KB

งบการเงินประจำปี 2565

ขนาดไฟล์ : 552 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565

ขนาดไฟล์ : 452 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

ขนาดไฟล์ : 435 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

ขนาดไฟล์ : 342 KB

งบการเงินประจำปี 2564

ขนาดไฟล์ : 593 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

ขนาดไฟล์ : 483 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

ขนาดไฟล์ : 460 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ขนาดไฟล์ : 414 KB

งบการเงินประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ : 427 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

ขนาดไฟล์ : 399 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ขนาดไฟล์ : 334 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์ : 332 KB

งบการเงินประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ : 326 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์ : 313 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์ : 725 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์ : 846 KB

งบการเงินประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 1 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ : 923 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์ : 890 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์ : 784 KB

งบการเงินประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 1 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์ : 880 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์ : 871 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์ : 767 KB

งบการเงินประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 1 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

ขนาดไฟล์ : 724 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

ขนาดไฟล์ : 706 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

ขนาดไฟล์ : 666 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 • 2567
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567

ขนาดไฟล์ : 311 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566

ขนาดไฟล์ : 956 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566

ขนาดไฟล์ : 687 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566

ขนาดไฟล์ : 280 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566

ขนาดไฟล์ : 245 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565

ขนาดไฟล์ : 250 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565

ขนาดไฟล์ : 258 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565

ขนาดไฟล์ : 265 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

ขนาดไฟล์ : 255 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

ขนาดไฟล์ : 247 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

ขนาดไฟล์ : 696 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564

ขนาดไฟล์ : 923 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

ขนาดไฟล์ : 898 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ : 887 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

ขนาดไฟล์ : 268 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563

ขนาดไฟล์ : 212 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์ : 438 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ : 130 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์ : 372 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์ : 124 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์ : 124 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 138 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ : 115 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์ : 127 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์ : 1,007 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 172 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์ : 103 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์ : 215 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์ : 461 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 2 MB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559

ขนาดไฟล์ : 478 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559

ขนาดไฟล์ : 317 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559

ขนาดไฟล์ : 332 KB