ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

จุดเด่นทางการเงิน

รายได้รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สินทรัพย์รวม

กำไรสุทธิ

งวดงบการเงิน
ณ วันที่

งบปี 58
31/12/2558

งบปี 59
31/12/2559

งบปี 60
31/12/2560

งบปี 61
31/12/2561

ไตรมาส 1/62
31/03/2562

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม

2,074.76

1,141.30

1,831.64

1,606.15

2,201.73

หนี้สินรวม

604.83

188.87

936.83

622.80

1,204.62

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,227.34

941.62

893.35

1,007.62

1,019.50

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

725.13

803.36

803.36

803.36

803.36

รายได้รวม

912.07

323.10

969.75

2,425.41

184.17

กำไรสุทธิ

18.45

-334.70

-38.81

148.66

4.47

กำไรต่อหุ้น (บาท)

-0.04

-0.02

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA (%)

3.39

-21.58

-3.06

7.41

3.93

ROE (%)

1.87

-30.86

-4.23

15.64

12.98

อัตรากำไรสุทธิ (%)

2.02

-103.59

-4.00

6.13

2.43

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่

30/12/2558

30/12/2559

29/12/2560

28/12/2561

13/6/2562

ราคาล่าสุด (บาท)

0.61

0.48

0.20

0.38

0.36

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

4,423.29

3,856.12

1,606.71

3,052.76

2,964.09

วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ

30/09/2558

30/09/2559

30/09/2560

30/09/2561

31/03/2562

P/E (เท่า)

N/A

N/A

N/A

27.93

23.67

P/BV (เท่า)

3.74

3.20

1.81

3.08

2.91

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

0.16

0.15

0.11

0.12

0.13

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)

N/A

N/A

N/A

N/A

0.92

งบการเงิน

  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์ : 725 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์ : 846 KB

งบการเงินประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 1 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ : 923 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์ : 890 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์ : 784 KB

งบการเงินประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 1 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์ : 880 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์ : 871 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์ : 767 KB

งบการเงินประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 1 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

ขนาดไฟล์ : 724 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

ขนาดไฟล์ : 706 KB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

ขนาดไฟล์ : 666 KB

งบการเงินประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ : 2 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

ขนาดไฟล์ : 1 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

ขนาดไฟล์ : 1 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

ขนาดไฟล์ : 988 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์ : 124 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์ : 124 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 138 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์ : 115 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์ : 127 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์ : 1,007 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 172 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์ : 103 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์ : 215 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์ : 461 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 2 MB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559

ขนาดไฟล์ : 478 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559

ขนาดไฟล์ : 317 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559

ขนาดไฟล์ : 332 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ : 337 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558

ขนาดไฟล์ : 456 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558

ขนาดไฟล์ : 208 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2558

ขนาดไฟล์ : 276 KB