ห้องข่าว

ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

15 ม.ค. 2564

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

24 ธ.ค. 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563

18 ธ.ค. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

16 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

16 พ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

16 พ.ย. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

16 พ.ย. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 (แก้ไขหัวข้อข่าว)

16 พ.ย. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563

15 ต.ค. 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ตุลาคม 2563

30 ก.ย. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

23 ก.ย. 2563

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

23 ก.ย. 2563

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

11 ก.ย. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

03 ก.ย. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กันยายน 2563

02 ก.ย. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2563

20 ส.ค. 2563

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เพิ่มเติม)

14 ส.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14 ส.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

24 ก.ค. 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) (แก้ไข)

23 ก.ค. 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

02 ก.ค. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

25 มิ.ย. 2563

แจ้งการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยการลงทุนในบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด

25 มิ.ย. 2563

แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

16 มิ.ย. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

21 พ.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

20 พ.ค. 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

15 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

14 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

27 เม.ย. 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

23 เม.ย. 2563

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่

08 เม.ย. 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO

07 เม.ย. 2563

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี 2562

03 เม.ย. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5) – แก้ไข Template

03 เม.ย. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

31 มี.ค. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไขหัวข้อข่าว)

30 มี.ค. 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

26 มี.ค. 2563

แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

23 มี.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563

11 มี.ค. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

11 มี.ค. 2563

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

27 ก.พ. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

27 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

27 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

27 ก.พ. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

20 ก.พ. 2563

การเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด(ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ชี้แจงเพิ่มเติม)

17 ก.พ. 2563

การเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

04 ก.พ. 2563

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

04 ก.พ. 2563

แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP (แก้ไข Template)

31 ม.ค. 2563

แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP (แก้ไขหัวข้อและเนื้อหาบางส่วน)

24 ม.ค. 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

16 ม.ค. 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

06 ม.ค. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

13 ธ.ค. 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (แก้ไข)

12 ธ.ค. 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

29 พ.ย. 2562

แจ้งผลคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในคดีหมายเลขดำที่ พ.510/2562 กรณีเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียกเงินมัดจำคืน 120,000,000 บาท

15 พ.ย. 2562

แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562 อีก 1 วัน

14 พ.ย. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

14 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

14 พ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

31 ต.ค. 2562

แจ้งกรรมการลาออก

25 ต.ค. 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

08 ต.ค. 2562

แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย

17 ก.ย. 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

10 ก.ย. 2562

การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศสิงคโปร์

05 ก.ย. 2562

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด-แก้ไข PDF File

27 ส.ค. 2562

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด

13 ส.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

13 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

13 ส.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

01 ส.ค. 2562

SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

25 ก.ค. 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

24 ก.ค. 2562

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ

19 ก.ค. 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

18 ก.ค. 2562

การไม่ปรับสิทธิของ TRITN-W3

18 ก.ค. 2562

แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

02 ก.ค. 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

13 มิ.ย. 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

10 มิ.ย. 2562

การไม่ปรับสิทธิของ TRITN-W3

05 มิ.ย. 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 6 มิถุนายน 2562

05 มิ.ย. 2562

การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ TRITN

30 พ.ค. 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

30 พ.ค. 2562

แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

23 พ.ค. 2562

แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมของบริษัท ประจำปี 2562

14 พ.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

10 พ.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

10 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

10 พ.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

09 พ.ค. 2562

แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

30 เม.ย. 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

23 เม.ย. 2562

แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท

04 เม.ย. 2562

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี 2561 และแจ้งกรรมการลาออก

27 มี.ค. 2562

แจ้งการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 – แก้ไข PDF File

12 มี.ค. 2562

แจ้งการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

28 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)-แก้ไข

27 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

27 ก.พ. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

27 ก.พ. 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ข่าวสารไทรทัน