ห้องข่าว

ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

02 ต.ค. 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W5 (F53-5)(แก้ไข)

02 ต.ค. 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W5 (F53-5)

05 ก.ย. 2566

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W5

18 ส.ค. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566(แก้ไข)

16 ส.ค. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

16 ส.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

02 ส.ค. 2566

แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท

22 มิ.ย. 2566

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W5 (การใช้สิทธิ ครั้งที่ 4)

16 พ.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

16 พ.ค. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

16 พ.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พ.ค. 2566

แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ

28 เม.ย. 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)

27 เม.ย. 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

27 เม.ย. 2566

สรุปข้อสนเทศของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (TRITN-W6)

27 เม.ย. 2566

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRITN-W6 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 เมษายน 2566

18 เม.ย. 2566

แจ้งยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

17 เม.ย. 2566

แจ้งยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เพิ่มการยกเลิกใน template)

12 เม.ย. 2566

แจ้งยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

10 เม.ย. 2566

กำหนดวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปี 2566

10 เม.ย. 2566

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ จัดสรรให้กีบผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท (F53-5) (แก้ไข)

10 เม.ย. 2566

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)

03 เม.ย. 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของ TRITN-W5 (F53-5)

28 มี.ค. 2566

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566

27 มี.ค. 2566

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

24 มี.ค. 2566

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (แก้ไข)

23 มี.ค. 2566

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

23 มี.ค. 2566

แบบรายงานผลการขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)

15 มี.ค. 2566

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W5

02 มี.ค. 2566

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (TRITN-W6)

02 มี.ค. 2566

การเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ(TRITN-W6) บนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง LINE OA: @TRITN-Insight

01 มี.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

01 มี.ค. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

01 มี.ค. 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 งดการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

21 ก.พ. 2566

การไม่ปรับสิทธิของ -W5

17 ก.พ. 2566

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซด์ของบริษัท

08 ก.พ. 2566

แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (-W6) (เพิ่ม template)

07 ก.พ. 2566

แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (-W6)

07 ก.พ. 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

02 ก.พ. 2566

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

02 ก.พ. 2566

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

30 ม.ค. 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และเงินเพิ่มทุนที่ ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ (-W3)

04 ม.ค. 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่ม template)

04 ม.ค. 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W5 (F53-5) (แก้ไข)

04 ม.ค. 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)

03 ม.ค. 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W5 (F53-5)

29 ธ.ค. 2565

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

29 ธ.ค. 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

16 ธ.ค. 2565

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W5

28 พ.ย. 2565

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

15 พ.ย. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

15 พ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 พ.ย. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

03 ต.ค. 2565

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W5 (F53-5)

06 ก.ย. 2565

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W5

16 ส.ค. 2565

ชี้แจงการแก้ไขงบกระแสเงินสดของงบการเงินรวม ไตรมาส 2/2565 (ฉบับภาษาไทย)

16 ส.ค. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) – แก้ไขงบกระแสเงินสด

15 ส.ค. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

15 ส.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 ส.ค. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

26 ก.ค. 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และเงินเพิ่มทุนที่ ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ (TRITN-W3)

08 มิ.ย. 2565

สรุปข้อสนเทศของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5)

08 มิ.ย. 2565

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRITN-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2565

02 มิ.ย. 2565

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

18 พ.ค. 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

17 พ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

17 พ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

17 พ.ค. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

17 พ.ค. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

05 พ.ค. 2565

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

28 เม.ย. 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

08 เม.ย. 2565

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์

01 มี.ค. 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 และการกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM) (แก้ไข)

01 มี.ค. 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 และการกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM)

01 มี.ค. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

01 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

01 มี.ค. 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

02 ก.พ. 2565

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

31 ม.ค. 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และเงินเพิ่มทุนที่ ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ (TRITN-W3) (แก้ไข)

31 ม.ค. 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และเงินเพิ่มทุนที่ ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ (TRITN-W3)

21 ม.ค. 2565

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

14 ม.ค. 2565

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565

08 ธ.ค. 2564

แจ้งการเข้าลงทุนซื้อที่ดิน

07 ธ.ค. 2564

แจ้งการเข้าลงทุนซื้อที่ดิน

18 พ.ย. 2564

ชี้แจงข่าวที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ

18 พ.ย. 2564

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565

12 พ.ย. 2564

แจ้งหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

12 พ.ย. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

12 พ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

09 พ.ย. 2564

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564

04 พ.ย. 2564

แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข ครั้งที่1)

04 พ.ย. 2564

แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

04 พ.ย. 2564

แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

27 ต.ค. 2564

แจ้งการเลิกบริษัทย่อย

04 ต.ค. 2564

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข ครั้งที่ 2)

01 ต.ค. 2564

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

30 ก.ย. 2564

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

14 ก.ย. 2564

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เพิ่มเติม) และเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564

13 ส.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ข่าวสารไทรทัน