ห้องข่าว

ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

04 ต.ค. 2564

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข ครั้งที่ 2)

01 ต.ค. 2564

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

30 ก.ย. 2564

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

14 ก.ย. 2564

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เพิ่มเติม) และเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564

13 ส.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

13 ส.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

05 ส.ค. 2564

ชี้แจง Trading Alert List

05 ส.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

05 ส.ค. 2564

Trading Alert List Information

02 ส.ค. 2564

แจ้งการเข้าลงทุนซื้อสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

29 ก.ค. 2564

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และเงินเพิ่มทุนที่ ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ (TRITN-W3)

11 มิ.ย. 2564

หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2564

04 มิ.ย. 2564

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

31 พ.ค. 2564

การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

14 พ.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

14 พ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

05 พ.ค. 2564

แจ้งการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)

28 เม.ย. 2564

แจ้งการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ

28 เม.ย. 2564

30 เมษายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TRITN-W3

27 เม.ย. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขเพิ่มเติม)

27 เม.ย. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

22 เม.ย. 2564

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

22 เม.ย. 2564

หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 23 เมษายน 2564

02 เม.ย. 2564

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

01 เม.ย. 2564

ชี้แจง Trading Alert List

01 เม.ย. 2564

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

01 เม.ย. 2564

Trading Alert List Information

30 มี.ค. 2564

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TRITN-W3

26 มี.ค. 2564

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

26 มี.ค. 2564

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ TRITN-W3

08 มี.ค. 2564

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

01 มี.ค. 2564

แจ้งการแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

01 มี.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

01 มี.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

01 มี.ค. 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

01 มี.ค. 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก การแต่งตั้งกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

08 ก.พ. 2564

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เพิ่มเติม)

01 ก.พ. 2564

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

29 ม.ค. 2564

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

15 ม.ค. 2564

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

24 ธ.ค. 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563

18 ธ.ค. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

16 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

16 พ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

16 พ.ย. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

16 พ.ย. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 (แก้ไขหัวข้อข่าว)

16 พ.ย. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563

15 ต.ค. 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ตุลาคม 2563

30 ก.ย. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

23 ก.ย. 2563

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

23 ก.ย. 2563

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

11 ก.ย. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

03 ก.ย. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กันยายน 2563

02 ก.ย. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2563

20 ส.ค. 2563

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท (เพิ่มเติม)

14 ส.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14 ส.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

24 ก.ค. 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) (แก้ไข)

23 ก.ค. 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

02 ก.ค. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

25 มิ.ย. 2563

แจ้งการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยการลงทุนในบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด

25 มิ.ย. 2563

แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

16 มิ.ย. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

21 พ.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

20 พ.ค. 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

15 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

14 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

27 เม.ย. 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

23 เม.ย. 2563

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่

08 เม.ย. 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO

07 เม.ย. 2563

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี 2562

03 เม.ย. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5) – แก้ไข Template

03 เม.ย. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

31 มี.ค. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไขหัวข้อข่าว)

30 มี.ค. 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

26 มี.ค. 2563

แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

23 มี.ค. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563

11 มี.ค. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

11 มี.ค. 2563

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

27 ก.พ. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

27 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

27 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

27 ก.พ. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

20 ก.พ. 2563

การเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด(ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ชี้แจงเพิ่มเติม)

17 ก.พ. 2563

การเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

04 ก.พ. 2563

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

04 ก.พ. 2563

แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP (แก้ไข Template)

31 ม.ค. 2563

แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP (แก้ไขหัวข้อและเนื้อหาบางส่วน)

24 ม.ค. 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

16 ม.ค. 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

06 ม.ค. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (F53-5)

13 ธ.ค. 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3 (แก้ไข)

12 ธ.ค. 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ TRITN-W3

29 พ.ย. 2562

แจ้งผลคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในคดีหมายเลขดำที่ พ.510/2562 กรณีเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียกเงินมัดจำคืน 120,000,000 บาท

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ข่าวสารไทรทัน