TRITON POWER ENGINEERING

TRITON POWER ENGINEERING

การพัฒนาโครงการ

เราศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวางแผนงานการออกแบบ การก่อสร้าง การปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รวมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

การลงทุนในธุรกิจพลังงาน

เรามีความสามารถในการบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เริ่มจากการวางแผนงาน ไปจนถึงการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนรายได้ นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานจะนำไปจ่ายคืนให้กับผู้ลงทุนที่สนใจในภาคธุรกิจพลังงานทดแทนอีกด้วย

การบริหารระบบจัดซื้อวิศวกรรมก่อสร้างโครงการ

เราให้บริการครบวงจรในการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า เริ่มจากการออกแบบแหล่งกำเนิดของพลังงานทดแทน สถาปัตยกรรมโรงไฟฟ้า งานโครงสร้างหลัก การบริหารงานก่อสร้าง จนถึงการติดตั้งและส่งมอบงาน

การบริหารระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

เราอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยการให้ความช่วยเหลือในการบริหารระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

นอกจากนี้ เรายังช่วยดูแลจัดการให้โรงผลิตไฟฟ้าปฏิบัติการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีระบบไฮโดรลิคแรงดันสูง เป็นการใช้พลังงานไอน้ำเพื่อบำบัดของเสียด้วยระบบแรงดันสูง ทำให้ของเสียถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่น การใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีนี้จะช่วยทำให้กระบวนการเผาไหม้ไม่เกิดเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศ แต่อย่างใด

  • นวัตกรรม
  • การแก้ปัญหาพลังงาน
  • รักษาสภาพแวดล้อม
  • พลังงานสีเขียว
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม