คุณหลุยส์ เตชะอุบล

ประธานกรรมการบริหาร

คุณหลุยส์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร (เกียรตินิยม) และ ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ด้านการเงินและระบบสารสนเทศ (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

คุณหลุยส์เริ่มทำงานที่บริษัทบริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าฝ่ายการลงทุน ตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่   CGS นั้น คุณหลุยส์รับผิดชอบดูแลในส่วนของกิจกรรมการลงทุนต่างในบริษัท อีกทั้ง คุณหลุยส์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งที่สำคัญยิ่งอย่าง ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยประสบการณ์ที่มีมากมายในด้านการลงทุนและการบริหารการจัดการ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่เจริญเติบโตไปข้างหน้า คุณหลุยส์ได้ก้าวมาเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 และเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป