พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี

รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

พล.ต.อ. วีรพงษ์ สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พล.ต.อ. วีรพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญมาแล้วมากมาย โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้ง ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน พล.ต.อ. วีรพงษ์ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอยู่ในหลายองค์กร อาทิ ที่ปรึกษาพิเศษ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการบริษัท อรินสิริ จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป