TRITON GROUP : ไทรทันเข้าซื้อหุ้น GLOCON เพิ่มอีก 7% มีผลให้สิทธิในการลงมติออกเสียงเพิ่มเป็น 20%

TRITON GROUP : ไทรทันเข้าซื้อหุ้น GLOCON เพิ่มอีก 7% มีผลให้สิทธิในการลงมติออกเสียงเพิ่มเป็น 20%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ว่า บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITN) ได้สิทธิในการออกเสียง 6.8666% ในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON) มีผลให้ ไทรทันถือหุ้นและมีสิทธิในการลงมติออกเสียงเป็น 19.7783%

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ไทรทันได้เข้าซื้อหุ้น GLOCON เพิ่มเติมอีก 0.2316% ซี่งมีผลให้ไทรทันถือหุ้น GLOCON รวม 20.0099% และมีสิทธิในการลงมติออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ