TRITON GROUP : ไทรทัน – โกลคอน ร่วมแบ่งปันแด่สังคม

TRITON GROUP : ไทรทัน – โกลคอน ร่วมแบ่งปันแด่สังคม

วันอังคาร 7 ธันวาคม 2564  นางสาวหลุยส์  เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล คอนซูมเมอร์ จำกัด (มหาชน)  ได้ส่งมอบสิ่งของบริจาคจำนวนกว่า 100 รายการที่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ร่วมใจกันแบ่งปัน  เพื่อนำไปส่งมอบให้เด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของบ้านคามิลเลียน จำนวนรวมประมาณ 95 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม มีความพิการซ้ำซ้อนและถูกทอดทิ้งจากครอบครัว   ในการนี้ ผู้ดูแล ( คุณนนท์) เด็กชายกานต์ และเด็กชายปีเตอร์ เป็นตัวแทนจากบ้านคามิลเลียนเข้ามารับมอบสิ่งของด้วยตนเอง

บ้านคามิลเลียนเป็นองค์กรการกุศลซึ่งไม่หวังผลกำไรเพื่อเด็ก จดทะเบียนในนามของมูลนิธิเซ็นต์คามิลลัสแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ก่อตั้งโดยคุณพ่อจิโอวานี่ คอนทาริน นักบวชชาวอิตาเลี่ยน ตั้งแต่ปี 1987 เป้าหมายของบ้านคามิลเลียน  คือ ให้การดูแลเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่ต้องอยู่กับความพิการและความเจ็บป่วยที่รุนแรงด้วยการสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว และเป็นต้นแบบในการดูแลเด็กๆ ผู้อ่อนแอซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็กพิการ เด็กพิการซ้ำซ้อนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติด้วยแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวและเข้าถึงผู้พิการ   ผู้ดูแลจะให้ความช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมด้วยการบำบัดด้วยกิจกรรมทางกายภาพ การนั่งสมาธิ อบรมการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสังคม การทำกายภาพบำบัด การบำบัดด้วยศิลปะ  ซึ่งช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น รวมถึงสอนให้รู้ถึงเครื่องมือในการปรับตัว ให้การอบรม  เพื่อจะไม่ต้องเผชิญกับการกีดกัน ความอับอายและความไม่เข้าใจจากสังคมรอบข้าง

ติดต่อบ้านคามิลเลียนได้ที่   Line @camillion.home  โทร : 02-360-7852