TRITON GROUP : พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

TRITON GROUP : พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TRITN ได้เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (AKW) ตั้งอยู่ที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน และเนื่องในโอกาสที่ โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ AKW ได้เริ่มดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) มาตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน (AKW) เป็นโรงไฟฟ้าชีวภาพ (Biogas) ขนาดกำลังผลิต 4.9 เมกกะวัตต์ ใช้น้ำกากส่าเข้มข้น (Vinasse)เป็นวัตถุดิบการผลิต โดย TRITN ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน มีสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวนสูงสุด 4.9 เมกกะวัตต์ เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 5 ปี ขยายระยะเวลาต่อเนื่องได้ครั้งละ 5 ปีอัตโนมัติ ในอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามราคารับซื้อพื้นฐานของ กฟภ.

ปัจจุบัน TRITN มีโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 7.9 เมกกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จำนวนสูงสุด 3.0 เมกกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์จำนวน 4.9 เมกกะวัตต์ โดยคาดหวังว่าโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงและส่งผลให้ TRITN เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว