คุณอดิพงษ์ ภัทรวิกรม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Hawaii Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เฟรชแอร์เฟสติวัล จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน
  ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สยาม ซิลเวอร์ พลัส พาร์ทเนอะ จำกัด
 • 2552 – 2555
  หัวหน้าฝ่ายลูกค้า สถาบันบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2551
  หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป