คุณณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Franklin Pierce College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

 • 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2546 – ปัจจุบัน
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2561
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2557
  กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด
 • 2553 – 2554
  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์
  บริษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • 2544 – 2554
  อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • 2549 – 2553
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป