พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Kentucky State University สหรัฐอมเริกา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำกโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.43)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน
  รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 2560 – 2561
  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2560
  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 2557 – 2559
  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 2556 – 2557
  ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 2554 – 2556
  รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป