พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน
  เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสำธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • 2535 – ปัจจุบัน
  วิทยากร บรรยายวิชาบัญชี และงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการหลักสูตรสำรวัตร หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ และหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี
 • 2560 – 2561
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2556
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป