คุณวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST. Thomas
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตร Strategic CFO รุ่น 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

 • 2563 – ปัจจุบัน
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2560 – 2563
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2560
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท ไทยโซลาร์เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2560
  ผู้จัดการวางแผนการเงินและภาษี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2559
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและการลงทุน
  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – 2551
  ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด/ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • 2542 – 2544
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2539 – 2542
  เจ้าหน้าที่วาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอเอฟซีที จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป