นาง ชัวร์ ซิ่ว ซาน

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน
 • ปริญญาตรีสังคมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 2 (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ Hong Leong Finance Limited (สิงคโปร์)
 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ P5 Capital Holdings Limited (สิงคโปร์)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2555 – 2562
  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำราชอาณาจักรไทย
 • 2549 – 2555
  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (เอเชียแปซิฟิก) สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • 2538 – 2549
  รองปลัดกระทรวงกลาโหม (นโยบาย) สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • 2517 – 2538
  นักวิเคราะห์ กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์

คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์สำคัญของคณะกรรมการไทรทัน คือ การใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภารกิจหลักของบริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องตรวจสอบการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น ให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป